Международна дейност

FEPEDA Управителен съвет

FEPEDA Управителен съвет

Поредно заседание на Управителния съвет

Дарина ПАНТАЛЕЕВА

 

Състоя се на 23 и 24 юли в Прага. Присъстваха представители на 12 страни -  Финландия, Австрия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Испания, Швеция, Холандия, България и Косово. Част от участниците бяха в качеството си на наблюдатели.

 

На заседанието бяха разгледани въпросите:

1. Програмата за побратимяване. Отчетено беше, че много от партньорите са направили реални стъпки за осъществяване на контакти, като Естония – Унгария, Холандия – Белгия, Испания – Португалия, Финландия – Словения, Германия – Полша и Франция – Румъния. Асоциациите на Швеция и Литва са разработили съвместно проект, чийто резултат очакват.

С удовлетворение мога да споделя, че АРДУС, заедно с побратимената ни ирландска асоциация (Deaf Hear), направихме още една крачка в съвместната ни дейност – стажът на нашите момичета Десислава Костова и София Калинова в Ирландия. За него, както и за предстоящия проект, който ще се финансиран от ирландската организация,  дадох информация на участниците в заседанието.  

2. Отделено беше внимание на проекта, свързан с различните услуги, предоставяни на хората с увреден слух в Европа. Поради недостатъчния обем информация, получен от отделните членки на FEPEDA, този проект ще бъде на дневен ред в бъдеще.

3. Изнесена беше информация за новата страница на FEPEDA, която от тази година е факт. Все още се дискутира въпроса за достъпа до информация и коя информация ще бъде само за организациите, членки на FEPEDA.

4. Показана беше брошурата на FEPEDA, която след някои последни корекции ще се отпечата във Финландия.

5. За политиката на FEPEDA, относно телекомуникациите и телевизионното излъчване (в т. ч. субтитриране и жестомимичен превод), окончателно становище ще се вземе на заседанието на 21–22.01.2011 г.

в София

6. Предложение  за някои промени в устава на FEPEDA направи Ева Тика, председател на FEPEDA. В момента се събират мненията на членовете на УС.

7. Разгледа се плана за действие за периода 2010 – 2011 г. Предложението ми следващото заседание на УС на FEPEDA да се състои в София,  беше  единодушно прието и се оказа по-силно от това на представителя на Франция за домакинство в Париж.

8. Ева Тика информира участниците за подготовката за провеждането на семейна среща на FEPEDA в Турку, Финландия, от 2-и до 7-и август 2011 г.

Започна се дискусия за мястото на провеждане и на срещата през 2013 г. Представителят на Френската асоциация предложи домакин да бъде Франция - Париж.

Заседанието в Прага е третото, в което вземам участие. Радва ме фактът, че следващото ще се проведе в София. Считам, че то ще допринесе АРДУС да се утвърди като отговорна и работеща организация не само в национален, но и в европейски мащаб и ще спомогне за установяване на по-близки контакти с останалите организации, членки на FEPEDA.

дата: 2010-11-09