Новини

ПОКАНА за Общо събрание

ПОКАНА за Общо събрание

Управителният съвет на “Асоциация на родителите ма деца с увреден слух” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.03.2011г. от 8.30ч. ,в х-л „Шипка” / на „Руски паметник”/.

Събранието ще се протече при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на АРДУС през 2010г. и приемане на годишния финансов отчет за 2010г.

2.  Отчет на Контролната комисия за 2010г.

3. Приемане на бюджета за 2011г.

4. Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2011г.

 От 11.00ч.  до 13.00ч. ще се състои психологически тренинг за родители.

 Приканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 9.30ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. 

УС на АРДУС

дата: 2011-02-11