Новини

Покана Общо събрание

Управителният съвет на Асоциация на родителите на деца с увреден слух на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.03.2012г. от 9.00ч. в хотел „Шипка” на бул."Тотлебен" 34 А (срещу Пирогов), при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на АРДУС през 2011г. и приемане на годишния финансов отчет за 2011г.
  2. Отчет на Контролната комисия за 2011г.
  3. Приемане на програма за дейността и бюджета на АРДУС за 2012г.
  4. Избор на Управителен съвет на АРДУС.
  5. Избор на Контролна комисия.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието. При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на АРДУС

дата: 2012-02-23