Новини

Проект Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People

Проект "Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People", финансиран от Програма "Учене през целия живот", секторна програма Леонардо До Винчи, дейност "Мобилност".

Основна цел на проекта “Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People”, финансиран от Програма „Учене през целия живот”, секторна програма Леонардо До Винчи, дейност „Мобилност”, е повишаване качеството на социалното включване на хората с увреден слух на пазара на труда и техния “социалния капитал”, посредством практическо обучение за придобиване на умения в реална работна среда.

Проектът на "Асоциация на родители на деца с увреден слух" си постави като основна задача да създаде възможност за натрупване на реален професионален опит за младежи със слухово увреждане чрез мобилност в сродни НПО в Ирландия и Италия – съответно Deafhear и FIADDA,организации, членуващи FEPEDA. Два потока с по трима участници бяха подбрани сред младежите в АРДУС съобразно договорения профил на стажантите с колегите от Ирландия и Италия. Всеки поток бе придружавано от лице, което имаше за цел да наблюдава, подкрепя и съдейства на младежите за тяхното пълноценно трудово представяне.

Мобилността беше с продължителност от 4 седмици и се проведе през месец септември 2012 г. в гр. Дъблин, Ирландия и гр. Рим, Италия.

Одобрените участници преминаха чуждо езикова, педагогическа и културна подготовка. Бяха проведени езикови курсове по италиански и английски език за опресняване на уменията за ежедневно общуване в чуждоезична среда. За културната подготовка на участниците, беше събрана информация и организирана презентация за приемащите страни. Проведе се  и педагогическа подготовка  по следните теми: Умения за работа в екип и управление на времето и Основни административни знания и умения.

Преди заминаването на младежите, екипът на АРДУС проведе инструктаж по безопасност при отпътуване и пристигане. Беше им предоставен списък с важни телефонни номера на екипите от Deafhear и FIADDA, както и на посолствата на България в съответните страни. В съответните организации пък бяха проведени инструктажи за безопасност и работа в офис.

След проведените мобилности, участниците натрупаха опит, събраха впечатления и реална възможност за практика в действаща НПО на хора с увреждания. Подобриха своите знания, техническите си умения и компетенции.

фотогалегия

дата: 2012-10-19  > свали документ