Новини

Консултанти ВУЗ

Консултанти ВУЗ

Скъпи кандидат-студенти и студенти,
Обърнете се към нашите мобилни консултанти, които ще ви помогнат да подготвите вашите заявления за кандидатстване, ще ви окажат индивидуална подкрепа при явяване на изпит, ще ви помогнат с всички административни дейности свързни с вашето обучение.
За повече информация се обърнете към Центровете за подкрепа на хора с увреден слух в София и Пловдив на следните адреси
София, ул. Иван Денкоглу 12-14, етаж 5
Пловдив, ул.Капитан Райчо 56, етаж 3, GRAND Trade Center
ПРОЕКТ “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”
Номер на договор BG051PO001-5.1.05-0011-С0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Асоциация на родителите на деца с увреден слух носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

дата: 2013-05-26