Новини

Жестомимичен преводач

Жестомимичен преводач

Имате нужда от жестомимичен преводач?

Центровете за подкрепа за хора с увреден слух в София и Пловдив предоставят безплатен жестомимичен превод. Силвана Павлова и Милена Гъркова са на ваше разположение.
Заявете вашата индивидуална нужда на следните адреси
София, ул. Иван Денкоглу 12-14, етаж 5
Пловдив, ул.Капитан Райчо 56, етаж 3, GRAND Trade Center
или се обърнете директно към тях на 
Силвана Павлова 0897 91 27 19
Милена Гъркова 0886 951 494
ПРОЕКТ “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”
Номер на договор BG051PO001-5.1.05-0011-С0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Асоциация на родителите на деца с увреден слух носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

 

 

дата: 2013-05-26