Новини

Напомняне за Общо събрание

Напомняне за Общо събрание

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 22.03.2014 г. от 9.00 ч. в х-л "Шипка", бул."Тотлебен" 34 А, гр. София, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на АРДУС през 2013г. и приемане на  годишния финансов отчет за 2013г.
  2. Отчет на Контролната комисия за 2013г.
  3. Приемане на бюджета за 2014г.
  4. Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2014г.
  5. Избор на Управителен съвет на АРДУС.
  6. Избор на Контролна комисия.

 Приканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.На младежите ще им бъде проведен тренинг на тема „Психологическа и социална подкрепа в избора на подходяща професия за младежи“ заедно с Теди, Ива и Славина!!!

 

А за най-малките ще има театър на сенките!!!

УС на АРДУС

 

 

дата: 2014-03-14