Новини

Общо събрание

Общо събрание

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 09.05.2015 г. от 14.00 ч. на ул. Иван Денкоглу 12-14, ет. 3, зала 1, гр. София, при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността на АРДУС през 2014 г. и приемане на годишния финансов отчет за 2014 г.
2. Отчет на Контролната комисия за 2014 г.
3. Приемане на бюджета за 2015 г.
4. Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2015 г.

Приканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
УС на АРДУС

дата: 2015-04-08