Новини

Покана за семинар

Покана за семинар

Асоциация на родителите на деца с увреден слух кани своите членове на семинар на тема: "Съвременни тенденции и перспективи на включващото обучение на ученици с увреден слух" по проект „Включващо обучение“ BG051PO001-4.1.07 в партньорство с Министерство на образованието и науката
кога: 9 Май 2015 г., събота, 9.00 ч.
къде: зала Сердика, хотел Шератон
Целта на семинара е запознаване на родители и учители с възможностите, които предоставя включващото обучение. Също така, предоставяне на актуална информация за съвременните тенденции, възможностите за продължаващо образование и успешна интеграция от водещи специалисти в областта. Ще присъстват специалисти от училищата от цялата страна, където се обучават ученици с увреден слух. Ще бъде подсигурен жестомимичен преводач.

За родителите от страната АРДУС поема пътните разходи и при необходимост и 1 брой нощувка. Желаещите да присъстват на семинара, моля да изпратят предварителна заявка на имейл или съобщение във Facebook. Краен срок за записване и потвърждаване 29.04.2015 г.

След приключване на семинара, Асоциация на родителите на деца с увреден слух,  на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание от 14.00 ч. на ул. Иван Денкоглу 12-14, ет. 3, зала 1, гр. София, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на АРДУС през 2014 г. и приемане на  годишния финансов отчет за 2014 г.
  2. Отчет на Контролната комисия за 2014 г.
  3. Приемане на бюджета за 2015 г.
  4. Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2015 г.
  5. Приканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

                                                                                          УС на АРДУС

 

дата: 2015-04-22