Новини

Oбщо събрание на АРДУС

Съобщение

УС на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух” напомня на своите членове, че на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, което ще се проведе на 11.03.2017 г. от 9.00 ч. в х-л "Шипка", бул."Тотлебен" 34 А, конферентна зала 1, гр. София, при следния дневен ред:

1.     Отчет на дейността на АРДУС през 2016 г. и приемане на  годишния финансов отчет за 2016 г.

2.      Отчет на Контролната комисия за 2016 г.

3.      Приемане на бюджета за 2017 г.

4.      Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2017 г.

5.      Избор на нов член на Контролна комисия.

6.      Разни

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. 

За членовете на АРДУС от страната ще се изплащат пътните разходи след представяне на документ - билет за използван транспорт.

дата: 2017-02-08