Новини

Правила за поведение - лагер

Правила за поведение по време на рехабилитационен лагер организиран от АРДУС 

1.      Записвайки се за рехабилитационен лагер, всеки участник приема условията предложени в офертата и сключения договор със туристическата фирма или хотела.

2.      Родителят/ придружителят поема цялата отговорност за действията и поведението на своето дете/ деца по време на лагера, както и цялата отговорност за опазване на здравето и живота на своето дете.

3.      Всеки участник се задължава да спазва правилника за вътрешния ред на хотела.

4.      При възникнал проблем участниците в лагера се обръщат към ръководителя на лагера.

5.      Със своите действия или поведение родителите/ придружителите не трябва да уронват престижа на организацията.

6.      Участието на децата и младежите в часовете по рехабилитация и заниманията организирани по време на лагера  е задължително.

7.      Младежите над 18 годишна възраст /пълнолетни/ сами носят отговорност за поведението и действията си. Те трябва да информират своевременно ръководителите за всяко свое намерение да правят нещо различно извън програмата на лагера. Ръководителите са длъжни да знаят във всеки един момент къде се намират и какво правят младежите, но не и да отговарят за техните действия и постъпки.

8.      За младежите отделянето от групата става само след изричното съгласие на ръководителя.

9.      Ръководителите на лагера не носят отговорност за действията на участниците в лагера през свободното им време.

10.   Участниците в лагера носят цялата отговорност за действията си по време на лагера.

11.   При действия или поведение, излизащи извън рамките на тези правила, спрямо нарушителите се предприемат строги мерки (отстраняване от лагера).                       

 УС на АРДУС

 >>> Декларация

 

дата: 2017-07-18  > свали документ