Новини

ПОКАНА за провеждане на Общо събрание

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на

сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”

           Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание, което ще се проведе на 24.03.2018 г. от 9.00 ч. в х-л "Шипка", бул."Тотлебен" 34 А, гр. София, при следния дневен ред:

  1.  Приемане на годишния доклад за дейността на АРДУС през 2017 г.;
  2.  Приемане на годишния финансов отчет на АРДУС за 2017 г.;
  3.  Отчет на Контролната комисия за 2017 г.;
  4.  Приемане на бюджета на АРДУС за 2018 г.;
  5.  Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2018 г.;
  6.  Приемане на промени в Устава на АРДУС;
  7.  Избор на нов Управителен съвет на АРДУС;
  8.  Избор на Контролна комисия на АРДУС;
  9.  Разни.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

  УС на АРДУС

дата: 2018-02-19