Профил на купувача

Публична покана

Избор на изпълнител за извършване на услугата обучител ключови компетенции по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”

Документи:

  • Декларация  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП >>>

  •  Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП >>>

  • Декларация за приемане на условията в проекта на договор (чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП) >>>

  • Публична покана >>>

  • Проект на договор >>>

  • Образец оферта >>>

  • Техническа спецификация >>>

дата: 2014-02-11