Профил на купувача

Публична покана

Избор на изпълнител за извършване на услугата жестомимичен превод по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №. BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”

Документи:

 • Декларация  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП >>>

 •  Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП >>>

 • Декларация за приемане на условията в проекта на договор (чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП) >>>

 • Публична покана >>>

 • Проект на договор >>>

 • Образец оферта >>>

 • Техническа спецификация >>>

Публична покана с предмет
Осъществяване на Информационна кампания "Чуй ме!" по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №. BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”

Документи:

 • Декларация  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП >>>

 •  Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП >>>

 • Декларация за приемане на условията в проекта на договор (чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП) >>>

 • Публична покана >>>

 • Проект на договор >>>

 • Образец оферта >>>

 • Техническа спецификация >>>

Публична покана с предмет
Избор на изпълнител за извършване на услугата обучител ключови компетенции по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”

 

Документи:

 • Декларация  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП >>>

 •  Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП >>>

 • Декларация за приемане на условията в проекта на договор (чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП) >>>

 • Публична покана >>>

 • Проект на договор >>>

 • Образец оферта >>>

 • Техническа спецификация >>>

 Публична покана с предмет
Избор на Консултанти по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №. BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция І „Консултант подпомагащ интеграция на студенти и кандидат-студенти с увреден слух за продължаващо образование във висше учебно заведение по проект”; Обособена позиция ІІ „Консултант в болнични заведения”

Документи:

 • Декларация  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП >>>

 •  Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП >>>

 • Декларация за приемане на условията в проекта на договор (чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП) >>>

 • Публична покана >>>

 • Проект на договор >>>

 • Образец оферта >>>

 • Техническа спецификация >>>

 

дата: 2013-03-03