Проекти 2013

Проект Включващо обучение

Асоциация на родителите на деца с увреден слух е партньор по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” 2012 – 2014 г., Дейност 5

дата: 2013-11-28  > повече

Проект “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

На 1-ви февруари Асоциация на родителите на деца с увреден слух стартира изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0011-С0011 “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителност на проекта:18 месеца (01.02.2013 г. – 31.07.2014 г.)

дата: 2013-01-24  > повече