Устав

УСТАВ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ “АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ”