Устав 2018

УСТАВ


НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА
С УВРЕДЕН СЛУХ”
Глава първа. СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл.1. АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност в съответствие с чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.2. (1) Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел за общественополезна дейност е АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ, в абревиатура АРДУС. То може да с изписва и използва и в превод на чужд език Association of Parents of Hearing Impaired Children, както в цялост, така и в абревиатура APHIC.
(2) Всяко писмено изявление от името на юридическото лице с нестопанска цел трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.
Чл.3. (1) Седалището на АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ е гр. София.
(2) Адресът на управление на АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ e София, район Триадица, ул."Иван Денкоглу" № 12-14.
Чл.4. Юридическото лице с нестопанска цел за общественополезна дейност АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ е учредено без определен срок.
Чл.5. Юридическото лице с нестопанска цел за общественополезна дейност АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ подлежи на вписване в нарочния Централен регистър при Министерството на правосъдието.
Глава втора. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ , ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл.6. АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ има за цел да защитава правата и да отстоява интересите на децата и младежите с увреден слух и техните семейства.
Чл.7. АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ има за основен предмет на дейност:
− представяне и защита на правата и интересите на децата и младежите с увреден слух и техните семейства пред държавните и общински органи и пред общество като цяло;
− съдействие за по-добра социална интеграция и личностна реализация на децата и младежите с увреден слух;
− подкрепа и подпомагане на нуждаещите се деца и младежи с увреден слух и техните семейства.
Чл.8. АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство на Република България и този устав. Асоциацията реализира своята цел чрез следните дейности:
1. Популяризира в обществото специфичните проблеми на децата и младежите с увреден слух и техните семейства като търси съдействие за решаването на тези проблеми.
2. Работи за промяна на отношението на обществото към лицата с увреден слух като равни в обществото на чуващите.
3. Съдейства за най-доброто решаване на проблемите на децата и младежите с увреден слух от правна, гражданска, морална и медико-социална гледна точка.
4. Стреми се към обединяването на усилията на всички родители на деца и младежи с увреден слух за подобряване на условията за развитието на техните деца.
5. Съдейства за изработване на по-гъвкави учебни програми, които биха позволили все по-голяма част от децата и младежите с увреден слух да посещават масови училища.
6. Организира обучението на родителите в сурдопедагогически умения.
7. Съдейства за издаването на специализирана литература и установяване на постоянни рубрики „Училище за родители" в телевизионното предаване за глухи и във вестник „Тишина".
8. Ангажира съответните компетентни държавни органи с инициативи за промени в социалното законодателство, с оглед създаване на по-благоприятни условия за възпитанието и обучението на децата и младежите с увреден слух в семейната и извънсемейната среда.
9. Взаимодейства с държавни органи, обществени организации и сродни организации в страната и чужбина; членува в международни организации с нестопанска цел със сродни цели и предмет на дейност.
10. Реализира проекти, свързани с предмета на дейност и целите й, финансирани от наши и чужди организации с нестопанска цел.
Чл.9. (1) За постигане на своите цели АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ използва следните средства:
1. Подпомага децата и младежите с увреден слух и техните родители при възпитанието и обучението им, с оглед нормалното им интегрирание в обществото;
2. Организира школи, курсове и всякакви други форми на обучение и рехабилитация на децата и младежите с увреден слух;
3. Организира обучение на родителите на деца и младежи с увреден слух в сурдопедагогически умения;
4. Издава необходимата помощна литература и периодични издания с оглед обучението, лечението и рехабилитацията на децата и младежите с увреден слух и популяризиране целите на организацията в обществото.
(2) Собствеността и доходите на асоциацията могат да бъдат използвани единствено за постигане на нейните цели и никаква част от тях не може да бъде изплащана пряко или непряко като дивидент или печалба на членовете.
Глава трета ЧЛЕНСТВО
Чл.10. (1) Членове на АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите на й.
Чл.11. (1) Членуването в АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет на асоциацията, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава. Кандидатите-юридически лица прилагат към молбата за членство преписи от документите си за регистрация, копие от устройствения си акт и решение на управителните си органи за членство.
(3) Управителният съвет разглежда молбата на следващото си заседание и се произнася по нея. Отказът задължително се мотивира, вписва се в протокола заедно с мотивите и кандидатът се запознава с него. Кандидатът има право да обжалва решението на Управителния съвет пред следващото Общо събрание, което се произнася с решение чрез гласуване с обикновено мнозинство. Решението на Общото събрание е окончателно. Нова молба за членство отхвърленият кандидат може да подаде след изтичане на една година от решението на Общото събрание.
(4) /отм. с Решение на ОС от 24.03.2018г./.
(5) /изм. с Решение на ОС от 24.03.2018г./ Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
Чл.12. (1) Всеки член има право:
− да участва в управлението на асоциацията, да избира и да бъдат избиран в нейните органи, да участва в дейността на асоциацията;
− да бъде информиран за дейността й;
− да се ползва от имуществото й и от резултатите от дейността й по реда, предвиден в устава;
(2) Всеки член е длъжен да:
− спазва разпоредбите на настоящия устав и да изпълнява решенията на управителните органи.
− да участва в дейността на асоциацията и да работи за осъществяване на целите й.
− да прави имуществени вноски и да плаща членски внос по предвидения в устава ред.
Чл.13. (1) За задълженията на асоциацията членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на асоциацията.
(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму, ако е предвидено в устава.
Чл.14. Членовете на асоциацията имат право да упълномощят трето лице да упражнява правата и задълженията им.В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от упълномощените лица.
Чл.15. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до асоциацията;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение, респективно с прекратяване на юридическото лице-член;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане.
(2) Членството се случаите по ал.1, т.3 се прекратява с решение на общото събрание по мотивирано предложение на управителния съвет.
(3) Решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(4) Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира от управителния съвет на асоциацията по документите на АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ . Отпадането се потвърждава с решение на Общото събрание, прието чрез гласуване с обикновено мнозинство.
Чл.16. При прекратяване на членството асоциацията не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на асоциацията е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
Глава четвърта ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.17. (1) Органи на управлението на АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ са:
− Общо събрание;
− Управителен съвет.
(2) Контролен орган на асоциацията е Контролната комисия.
Чл.18. (1) Колективен върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ е Общото събрание.
(2) 0бщото събрание на АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ се състои от всички членове. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) 0бщото събрание на АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ се свиква поне веднъж годишно.
Чл.19. (1) Общото събрание на членовете има следните права:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и на контролната комисия;
4. приема нови членове, доколкото не е възложил тази функция на Управителния съвет, утвърждава и изключва членове, потвърждава отпадането на членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на асоциацията;
8. приема основните насоки и програма за дейността на асоциацията;
9. приема бюджета на асоциацията;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски, доколкото не е възложил тази функция на Управителния съвет;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на асоциацията;
13. взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на асоциацията.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на асоциацията.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на асоциацията или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на асоциацията от всеки член на асоциацията или на неин орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на асоциацията в населеното място, в което се намира седалището на асоциацията. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) /изм. с Решение на ОС от 24.03.2018г./ Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.21. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл.22. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно.Преупълномощаване не се допуска.
Чл.23. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 19, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Чл.24. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола.
(2) Протоколът с прикрепен към него списък на присъствалите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание се завеждат в нарочна книга.
(3) Всеки член на асоциацията, управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрация на асоциацията относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с настоящия устав. Това право се реализира в едномесечен срок от узнаване на решението но не по-късно от една година от датата на приемането му.
Чл.25. (1) /изм. с Решение на ОС от 24.03.2018г./ Управителният съвет се състои от седем лица - членове на асоциацията, избрани от Общото събрание. Юридически лица, които са членове на асоциацията, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на асоциацията. Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години. До избирането на нов управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.
(2) Управителният съвет избира от своя състав председател и заместник председател.
Чл.26. Управителният съвет:
1. представлява асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове, доколкото той не е определен от устава;
2. избира от своя състав председател и заместник председател;
3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
4. разпорежда се с имуществото на асоциацията при спазване изискванията на устава;
5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на асоциацията;
7. определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
8. приема правила за осъществяване на дейността на асоциацията и за извършване на подбор за подпомагане на деца с увреден слух;
9. определя размера и дължимостта на членския внос;
10. определя адреса на асоциацията;
11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
12. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
13. съставя щатно разписание на длъжностите в асоциацията.
Чл.27. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, не по-рядко от веднъж на 3 /три/ месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел – с мнозинство от всички членове. Решението за избор на председател и заместник-председател се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(6) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.24 от настоящия устав.
Чл.28. Всеки заинтересован член на асоциацията, може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет на асоциацията относно законосъобразността му или съответствието му с настоящия устав. Това право се реализира в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.
Чл.29. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на асоциацията.
Чл.30. (1) Председателят на Управителния съвет:
1. Осъществява оперативното ръководство на асоциацията в съответствие с решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
2. Представлява асоциацията пред трети лица.
3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
4. Отговаря за воденето и съхранението на книгите за протоколите на Управителния съвет и Общото събрание и друга документация.
5. Изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание или от Управителния съвет в съответствие с закона и устава.
(2) При отсъствие на председателя, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя в обем, посочен в писмено упълномощаване от председателя.
(3) При трайна невъзможност на председателя да изпълнява функциите си, продължила повече от 3 месеца,Управителния съвет избира нов председател.
Чл.31. (1) /изм. с Решение на ОС от 24.03.2018г./ Контролната комисия се избира от общото събрание измежду членовете на асоциацията за срок от три години.
(2) Член на Контролната комисия не може да бъде съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително на член на Управителния съвет.
(3) Контролната комисия:
− Осъществява контрол върху дейността на Управителния съвет с оглед спазването на изискванията на устава и закона;
− Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание;
− Извършва тематични и годишни финансови ревизии.
(4) Контролната комисия отчита дейността си пред общото събрание.
Глава пета КЛОНОВЕ
Чл.З2. С решение на общото събрание могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на асоциацията.Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени в решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управляващия.
Чл.33. (1) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на асоциацията отчет за дейността на клона и разходваните средства.
(2) Регистрацията на клоновете се извършва от управителния съвет на асоциацията пред съда по местонахождение на клона.
Глава шеста ИМУЩЕСТВО
Чл.34. Имуществото се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от законодателството на Република България.
Чл.35. (1) Източници на средства на асоциацията са:
1. имуществени вноски на членовете;
2. членски внос;
3. дарения от физически и юридически лица;
4. стопанската дейност, предвидена в настоящия устав;
5. средства отпуснати от български и чуждестранни организации по различни проекти и програми, свързани с дейността на асоциацията;
6. финансиране от държавата при условия и по ред, определени в ЗЮЛНЦ и съответните специални закони;
7. други разрешени от закона източници.
(2) Асоциацията разходва имуществото си за дейности в съответствие с разпоредбите на чл.38, ал.1 от ЗЮЛНЦ.
Чл.36. Имуществени вноски, различни от годишния членски внос на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, като в решението се определя и начина на внасянето им.
Чл.37. Членовете на асоциацията дължат годишен членски внос в размер и по ред, определен с решение на Управителния съвет.
Чл.38. В случай на годишно приключване с отчетена загуба за асоциацията общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриване на загубата.
Чл.39. (1) АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ може извършва следната допълнителна стопанска дейност :
− издателска дейност;
− разработване и продажба на информационни продукти;
− разпространителска дейност;
− рекламна дейност;
− организиране на концерти, базари, изложби, състезания, мероприятия с развлекателен характер, екскурзии, туристически и рехабилитационни лагери;
− организиране на курсове за обучение по езици, компютърни дейности, изкуства, спорт;
− организиране на курсове за допълнително обучение по изучавани в средното училище предмети;
− организиране на курсове за професионална ориентация и професионална квалификация;
− консултантска дейност;
− рехабилитационна дейност за деца с увреден слух и семействата им;
− социални услуги за деца с увреден слух и семействата им;
Всички дейности по ал.1 са насочени преимуществено към деца с увреден слух и техните семейства.
(2) Асоциацията не може да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на дейност, предвиден в настоящия устав и ще ползва реализираните приходи за постигане на целите на асоциацията.
(3) Асоциацията не разпределя печалба.
Чл.40. (1) Асоциацията може да разходва безвъзмездно имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) За безвъзмездно разходване имуществото на асоциацията в полза на лицата по чл.41, ал.З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.
(3) Асоциацията избира лицата и начините на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.Информацията за реда, по който се извършва подборът е публична и се вписва в централния регистър.
(4) Асоциацията не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на асоциацията или са сключени при общи условия, публично обявени.
Глава седма ГОДИШЕН КОНТРОЛ
Чл.41. /изм. с Решение на ОС от 24.03.2018г./ (1) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на асоциацията се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.
(2) Годишният финансов отчет на сдружението, подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
Глава осма КНИГИ НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл.42. Общото събрание и управителният съвет на АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.
Глава девета ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.43. (1) Асоциацията може да се преобразува при условията на чл.12 от ЗЮЛНЦ дотолкова, доколкото това не противоречи на разпоредбите на гл.3 на същия закон.
(3) Асоциацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Глава десета ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.44. Асоциацията се прекратява:
1. по решение на общото събрание;
2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1 т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Чл.45. (1) При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация в съответствие с разпоредбите на закона. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон при спазване изискванията на чл.43 и чл.44 на ЗЮЛНЦ.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14, ал.З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на асоциацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - след осребряване на имуществото на асоциацията. Ликвидаторът няма право да прехвърля имущество на лицата по чл.43, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.46. Имуществото, което е останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на асоциацията нестопанска цел. Ако имуществото не се предостави по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратената асоциация.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 /отм. с Решение на ОС от 24.03.2018г./
§2 За неуредените в настоящия устав положения се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.
§3 Настоящият устав е приет от Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ на 19.10.2002г. В него са отразени направените промени от общите събрания, състояли се на 11.03.2006г., на 22.03.2008г. и на 20.03.2010г.и на 24.03.2018г.

 

 

Председател на УС на АРДУС:
Мария Кръстева