Годишно Общо събрание, 2022

Meeting-clip-art-images-free-clipart-images-image

ПОКАНА

   Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”, на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 09.04.2022 година от 09.00 часа в сградата на Съюз на глухите в България, зала 1, етаж 3, ул. „Иван Денкоглу“ 12-14, град София, при следния дневен ред:
  1. Приемане на годишния доклад за дейността на АРДУС през 2021 година
  2. Приемане на годишния финансов отчет на АРДУС за 2021 година
  3. Отчет на Контролната комисия за 2021 година
  4. Приемане на бюджета на АРДУС за 2022 година
  5. Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2022 година
  6. Разни
   Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Мария Кръстева
Председател на УС на АРДУС