Годишно Общо събрание, 2024

Meeting-clip-art-images-free-clipart-images-image
ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание на
сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”
 
Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23.03.2024 г. от 09.00 ч. в сградата на СГБ, зала 1, ет. 3, ул. „Иван Денкоглу“ 12-14, гр. София, при следния дневен ред:
 
1. Приемане на годишния доклад за дейността на АРДУС през 2023 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на АРДУС за 2023 г.;
3. Отчет на Контролната комисия за 2023 г.;
4. Приемане на бюджета на АРДУС за 2024 г.;
5. Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2024 г.;
6. Разни.
 
Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
 
Мария Кръстева
Председател на УС на АРДУС