Годишно Общо събрание, 2021

Meeting-clip-art-images-free-clipart-images-image

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”, на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 05.06.2021 г. от 09.00 ч. в хотел „Шипка“, булевард „Тотлебен“ 34 А, град София, при следния дневен ред:
  1. Приемане на годишния доклад за дейността на АРДУС през 2020 г.;
  2. Приемане на годишния финансов отчет на АРДУС за 2020 г.;
  3. Отчет на Контролната комисия за 2020 г.;
  4. Приемане на бюджета на АРДУС за 2021 г.;
  5. Приемане на програма за дейността на АРДУС през 2021 г.;
  6. Избор на нов Управителен съвет на АРДУС
  7. Избор на Контролна комисия на АРДУС
  8. Разни
Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие на събранието.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.