Съвременната публичност

publichnost

Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) организира семинар на тема „Съвременната публичност“

Дата: 11.07.2020г.,събота

Час: 11:00 часа

Място: ул. „Иван Денкоглу“ 12-14, ет. 3 (сградата на СГБ)

Водещ: проф. д-р Росен К. Стоянов

Жестов превод: д-р Славина Лозанова

АНОТАЦИЯ

  • Запознаване със същността на публичността и нейните съвременни медийни и дигитални проявления.
  • Чрез практически интерактивни примери и задачи ще се проследят процесите и принципите при създаване на публичност.
  • Основен акцент е публичната личност – същност, значение и отговорности.
  • Дискусионен форум.

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

  1. Публичност. Публично пространство. Публична личност.
  2. Съвременна публичност. Масовизация, унификация и стандартизация. Обществени митове.
  3. Дигитална публичност. Дигитален отпечатък. Виртуална репутация.
  4. Хиперсоциализация в интернет среда.

Семинарът е част от събитията, в изпълнение на проект с номер BG05M9OP001-2.011-0006, „Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.011 „РАВНИ ШАНСОВЕ“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.