Не чувам, но съм тук и имам какво да кажа

„Не обичам да ме наричат робот.“
„Не обичам да ме питат защо говоря странно.“
„Защо говориш странно?“
„Защото съм се родил напълно глух.“

Тези деца са се родили нечуващи. Те са сред нас. Често, почти винаги, не ги забелязваме. Не знаем за съществуването им. Докато не попаднат в нашата среда или сред нашите деца. И идва моментът, в който ясно си даваме сметка колко широко скроени сме и на какво сме научили децата си.

„Не чувам, но съм тук и имам какво да кажа.“
Една кампания на „Асоциация на родителите с увреден слух“ и Интервюто. 

Информационната кампания е част от проект BG05M9OP001-2.011-0006 “Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства” и се финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020