Интегрирано обучение на деца с увреден слух в общообразователни училища

Водеща организация: АРДУС

Финансиране: фонд „Рехалибитация и социална интеграция“

Продължителност: 5 месеца

Място на изпълнение: гр.София

Проектът имаше за цел да създаде условия за реална интеграция на децата с увреден слух в общообразователните училища чрез обобщаване на положителните практики до момента, въвеждане на нови подходи, форми и методи на работа. В основата бе екипният принцип на работа – единството между сурдопедагог, педагог от училището, в което се обучава детето, родителите и психолог. Само общите усилия на всички заинтересовани страни могат да доведат до успешно интегриране на децата. Индивидуалната програма за всяко дете отчита неговите възможности, особености, индивидулни качества, амбиции. Тя е базата, върху която се стъпва и която е отправна точка при отчитане на развитието и напредъка.

Обхванати бяха деца от различни софийски училища. Създаде се кабинет за рехабилитация в 151 СОУ – партньор по проекта. Ръководството на училището се отнасяше със симпатия и разбиране към проблемите на децата с обучителни затруднения. Разкрит бе щат за сурдопедагог. Това, както и новаторските педагогически техники в училището, станаха предпоставки за постъпването на нови и нови деца с увреден слух и продължаване на интегрираното обучение и до момента.

В рамките на проекта бяха включени и издаване на литература за и от учители, провеждане на семинари. За първи път бяха проведени срещи на учители от масовите училища, обучаващи деца със слухови увреждания и специалисти. Интересът бе много голям – педагозите имаха какво да попитат и какво да споделят със специалстите. Демонстрирано бе единомислие по основните проблеми и въпроси, свързани с интегрираното обучение. Едновременно с основния образователен процес бяха организирани и занимания в различни области – приложно изкуство, керамика, дърворезба, компютърно обучение, театър и др. Целта бе да се обогатят представите на децата, да се дадат представи за различни професионални области, да се обогати речниковият фонд и т.н. Този вид занимания бяха посрещнати с много голям интерес и някои бяха продължени във следващите проекти на Асоциацията.

Особена гордост от този период са успехите на групата по пантомима, сформирана в периода на проекта – четири златни медала на Третия национален фестивал по пантомима за младежи с увреден слух.

Резултатите бяха обобщени в поредица от материали – три брошури на тема „Интегрирано обучение“ и два информационни бюлетина.