Ранна рехабилитация на деца с аномалии в слуховия анализатор

Водеща организация: АРДУС

Финансиране: фондация „Отворено общество“

Продължителност: 6 месеца

Място на изпълнение: гр.София

Децата с увреден слух във възрастта от 0 до 1 година не са обхванати от никаква форма на специално въздействие. При тях се губи ценно за рехабилитирането време и поради забавянето в откриването и диагностицирането на съответната аномалия.Тъй като са необходими по няколко изследвания до поставянето на окончателна диагноза, брошурата „Преддиагостична игротерапия“ е полезна за всички деца с аномалии в ранна възраст. След диагностицирането “ surditas“ брошурата „Игротерапия за деца с увреден слух“ дава възможност на родителите да не пропуснат времето до настаняването на детето в специално учреждение, както и активно да се включват в корекционно–възпитателния процес, вместо излишно да търсят лечение.

Целта на проекта бе да обедини усилията на микропедиатри, участъкови педиатри, аудиолози, родители и специални педагози за ранно откриване на слухови увреждания, за своевременно диагностициране и адекватно начало на рехабилитационния процес.

Резултати:

Проведена бе конференция: „Превантивни мерки за компенсиране на последиците от глухотата“ с участие на педиатри, аудиолози, педагози, родители и специалисти от различни институции от цялата страна.

Издадена бе брошура с указания за игри с деца със специални нужди в ранно детство в две части: От 0 до 2 години и от 2 до 5 години със заглавие „Преддиагностична игротерапия“.

Издадена бе брошура с игри за постановка на звуковете в домашни условия със заглавие „Игротерапия за деца с увреден слух“.

Публикувани бяха 24 статии, излъчени бяха предавания по БНТ и БНР.

Дейността по проекта получи отзвук и в страните–членки на FEPEDA, откъдето бяха изпратени материали по проблема за ранна диагностика.