Проект VIOLET: Let Violence Go!

   
http://projectviolet.eu/

Насилието над деца и помежду им е един от най-сериозните феномени на днешното общество.  Ежедневно четем в пресата за случаи на домашно насилие, за агресия в училище, за репортажи, в които деца и младежи са жертви, съучастници и свидетели на насилствени актове. Подобна статистика е особено плашеща, когато става дума за деца с увреждания, които поради своите специфични образователни потребности, двигателни и/или ментални затруднения са често маргинализирани и подложени на допълнителна изолация и агресия, най-често резултат от предразсъдъци, неинформираност, традиционно насадени предубеждения и ниска култура.
Като цяло мнозинството училища, дори на европейско ниво, не разполагат с необходимите човешки, административни и финансови ресурси за да създадат конкретни програми за превенция на насилието спрямо и между деца и младежи, най-малкото по отношение на деца с увреждания. В този вакуум, проект VIOLET предлага практично решение чрез нарочно създадено партньорство между неправителствени организации от България и Великоблитания. Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) съвместно с Кралския колеж на слепите и сдружение „Възможности без граници” планират в рамките на двугодишно партньорство да апробират разнообразни обучителни форми, част от неформалното обучение като инструменти за интеграция на деца с увреждания и превенция на насилието спрямо тях в училищна среда.
Целевата група на проект VIOLET включва деца със сензорни увреждания на вързраст между 10 и 14 години и младежи от 15 до 19 години, които посещават масови и специализирани пансионни училища в България и Великобритания. Тези деца и младежи са често обект на  агресия, поради простия факт, че се отличават от масата свои съученици. Освен това в училищната среда агресията и насилието са най-лесните инструменти за израз на вътрешна несигурност, комплекс за малоценност и други несъзнателни психологически аспекти от поведението на подрастващите, които заслужават допълнително внимание.
Основната оперативна цел на проекта е създаде подкрепяща среда, в която децата и младежите от целевата група да осъзнаят своите възможности, да бъдат обучени да отстояват правата си, да се защитават сами от съществуващите рискове. Това означава тези деца и младежи да бъдат овластени със знания и умения, които да им помогнат да отстояват себе си и да търсят равноправна изява в своето ежедневие.
Проект VIOLET: Let Violence Go ще адресира тези проблеми посредством организирането и провеждането на проучване на нуждите на целевата група, последващо разработване на неформални обучителни модули, тяхното пилотиране в масови и специализирани училища и на финален етап обучение на обучители, които да продължат добрата практите и след приключване на осигуреното  финансиране. Проектът е с продължителност 2 години от февруари 2011 до януари 2013 година и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия, в лицето на главна дирекция „Правосъдие и вътрешни работи” и програма ДАФНЕ III.