Проект Включващо обучение

Асоциация на родителите на деца с увреден слух е партньор по проект BG051PO001-4.1.07„Включващо обучение” 2012 – 2014 г., Дейност 5 – Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности, с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката. Общата цел на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

Интеграцията на деца с нарушен слух в масови училища е фундаментална за тяхното психо-емоционално и социално развитие. От друга страна, усвояването на умения от чуващите учениците как да контактуват с нечуващите си връстници и да приемат различието, възпита у тях нови социални умения и обогатява личностното им израстване. Излизането от етикета на различието и заличаването по естествен начин на границата между децата с нарушен слух и чуващите деца, е основна задача на Асоциация на родителите на деца с увреден слух.

Конкретните дейностите, които АРДУС реализира за осъществяване целите на проекта са:

– Работа в часа на класа по метода на груповия тренинг, изграждане на екип, неформално лидерство в 7 училища, в които се обучават деца с увреден слух

–  Провеждане на срещи с целия педагогически колектив – учители,  ресурсни учители, педагогически съветник, и срещи с родители от същите 7 училища с участието на психолог и рехабилитатор на слуха и говора.

–  Изработване на брошура и наръчник за родители, за ученици и за учители – в които да са описани различни практики и модели на поведение.

Екипът от двамата  психолози – Теодора Милотинова и Инна Бранева – и сурдопедагог Ива Евстатиева, проведоха обучения в 6 града в следните училища:

– гр. София – 28-мо СОУ „Алеко Константинов” и 74-то СОУ „Гоце Делчев“,

– гр. Етрополе СОУ „Христо Ясенов”,

– гр. Мездра, СОУ „Иван Вазов“,

– гр. Благоевград, 2-ро ОУ „Димитър Благоев”

– гр. Русе, ОУ „Васил Априлов”

– гр. Перник, 11-то ОУ „Елин Пелин”