Проект “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”

  

Обща информация

На 1-ви февруари Асоциация на родителите на деца с увреден слух стартира изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0011-С0011 “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителност на проекта:18 месеца (01.02.2013 г. – 31.07.2014 г.)

Цел на проекта

1. Да се повиши обществената информираност относно различните степени на увреден слух и възможностите на хората с увреден слух;

2. Да се работи в посока промяна на обществените нагласи спрямо хората с увреден слух и техните дефицити;

3. Да се окаже подкрепа на хора с увреден слух при реализацията им на пазара на труда посредством кариерно консултиране и създаване на нарочни партньорства с работодатели и местни власти;

4. Да се окаже подкрепа за социална интеграция и равнопоставено участие в обществения живот на семейства при първоначално установяване на увреждане на слуха;

Хоризонтални принципи:

Проект “От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” се реализира при спазването на следните хоризонтални принципи:

Равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация;

Иновации и прилагане на политики 

Партньорство – включване и овластяване на всички заинтересовани страни;

Устойчиво развитие;

Добро управление на програми и проекти

Основни дейности по проекта:

В рамките на проекта ще се създадат 2 центъра за подкрепа на хора с увреждания в гр. София и в гр. Пловдив, за които ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде закупено оборудване. Основните дейности, които ще се осъществяват в центровете са следните:

• Предоставяне на консултантски услуги за кариерно ориентиране и реализация на пазара на труда на хора с увреден слух

• Предоставяне на консултации на семейства на хора с увреден слух за социална интеграция и равнопоставено участие в обществения живот

• Предоставяне на консултации за повишаване на квалификацията и продължаващо обучение, както и подпомагане на обучителния процес във ВУЗ в страната

• Партньорство с работодатели, администрация и НПО, Организиране на информационна кампания за промяна на нагласите спрямо дефицитите на хора с увреден слух и други.