Проект „Съпричастност”

През 2013 г. АРДУС стартира проект „От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европийския съюз, който е с продължителност 18 месеца и е на стойност от 211 932 лв. Възрастовата граница на участниците в проекта е между 18 и 35 години. Целевата група на проекта са хора с увреден слух, които живеят на територията на областите София и Пловдив и са безработни или искат да се върнат на пазара на труда след продължително отсъствие; членове на семействтата на хора с увреден слух, които подпомагат социалната им интеграция; хора, на които току-що е установена трайна загуба на слуха; младежи, желаещи да повишат  квалификацията си и да продължат обучението си; представители на местната централизирана и общинска администрация, в частност служби за Социално подпомагане, Бюра по труда и работодатели.

От 01.05.13 г.по проекта АРДУС откри  в гр. София и в гр. Пловдив Центрове за подкрепа на хора с увреден слух. В тях се предоставят консултантски услуги за кариерно ориентиране и реализация на пазара на труда на млади хора с увреден слух. Младежите с увреден слух се подпомагат при участие в различни стажантски и доброволчески програми, ще бъдат търсени възможности за реализацията им посредством осъществяване на контакти с браншови организации, бюрото по труда и трудово-предприемачески борси.

В двете най-големи болнични заведения за слухопротезиране в страната – ВМА и УМБАЛ-ИСУЛ се консултират хора с увреден слух и техните семейства за възможностите за социално подпомагане, рехабилитация и диагностициране.

По проекта работят консултанти, които подпомагат  студентите при техния обучителен процес и ги консултират за различни административни процедури, свързани с изпити, следване, участие в изследвания, работни ателиета и др. Консултантите запознават младежите с възможностите за повишаване на квалификацията и продължаващо обучение.

Също така ще се организират  2 тридневни обучения за придобиване на „меки умения“ за общо 50 участника.

Ще се организира курс за придобиване на ключови компетенции (спрямо желанията и потребностите на ползвателите могат да бъдат за усвояване на чужд език, компютърни умения, предприемачество и други теми) в София и Пловдив.

АРДУС стартира в рамките на проекта информационна кампания      „Чуй ме“ с цел промяна на обществените нагласи към хората с увреден слух.

 

projects-2014-saprichastnost-docs