Проект „Включващо обучение”

Асоциацията на родителите на деца с увреден слух е партньор на Министерство на образованието и науката по проект BG051PO001-4.1.07, „Включващо обучение”, по Дейност 5 – „Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности“  

     В изпълнение на дейността по проекта АРДУС oрганизира семинар на тема „Съвременни тенденции и перспективи на включващото обучение на ученици с увреден слух“, Събитието се проведе на 09.05.2015г. в зала Сердика, на Шератон – София, х-л. Балкан в гр. София и бе посетено от специалисти  работещи в областта на приобщаването на деца с увреден слух в общообразователни училища, родители и симпатизанти.

    Целта на семинара бе да запознае присъстващите с възможностите, които предоставя включващото обучение, като процес на признаване и удовлетворяване на многоoбразните образователни потребности на децата и учениците с увреден слух. В изказванията на специалистите бяха  разгледани медицинските, педагогическите и психологически аспекти на работата с деца с увреден слух.

     Г-жа Мария Кръстева – Председател на АРДУС откри семинара и представи конкретните дейностите, осъществени от екипа на АРДУС – сурдопедагог и психилози, който в рамките на проекта посетиха 14 пилотни училища и една детска градина в страната – гр. София, гр. Етрополе, гр. Мездра, гр. Благоевград,  гр. Русе , гр. Перник, гр. Дупница, гр. Сопот, гр. Пловдив,  гр. Полски Тръмбеш, гр. Плевен, гр. Кюстендил и гр. Елин Пелин.

     Проведените от екипа дейности бяха в следните направления:

Ø Работа с ученици по метода на груповия тренинг, изграждане на екип, неформално лидерство.

Ø Провеждане на срещи с родители и преподаватели в същите пилотни училища, обсъждане на теми за успешната интеграция и включващо обучение на ученици с увреден слух.

Ø Психологически и педагогически консултации на родители на деца със специални образователни потребности или специфични обучителни трудности, както и други проблеми на ученици с училището.Отделно се проведоха и психологически и педагогически консултации на учители, работещи с такива деца. Консултациите се извършиха  съответно от детско-юношески психолог и сурдопедагог-логопед.

    Г-жа Грета Ганчева – Директор, Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ и Ръководител на проекта, приветства участниците и гостите на семинара.

    Водещи специалисти в областта предоставиха  актуална информация за съвременните тенденции, възможностите за обучение и успешната интеграция на децата и учениците с увреден слух. На семинара бяха разгледани следните теми:

          – „Медицински аспекти на ранното откриване и диагностика на слуховото нарушение“, Д-р Дончев, ВМА

           – „Диагностика и управление на цялостния процес по приобщаване на деца с увреден слух в предучилищна и начална училищна възраст“ Таня Димитрова,  слухово-речеви рехабилитатор; консултант по КИ към ВМА-София; управител на Образователен център за ДУС „Яника“

          – „Обучението на учениците с увреден слух в масово училище – равносметка и перспективи“ от Ива Евстатиева – сурдопедагог  в  ССУ за ДУС с ДГ „Проф. Дечо Денев“, гр. София

          –  „Включващото обучение – път към индивидуалните възможности и интереси на децата и учениците с увреден слух“, Таня Иванова – сурдопедагог, ресурсен учител в РЦ – гр. София

          –  „Характеристика на комуникативната компетентност и особености на езиковото обучение на ученици с увреден слух“, Славина Лозанова – слухово-речеви рехабилитатор; логопед, ВМА – гр. София

          – „Психо- социални аспекти и перспективи на включващото обучение на ученици с увреден слух“, Теодора Милотинова – психолог

          –  „Тенденции на включващото  обучение на ученици с увреден слух в Европа“, Дарина Панталеева – член на УС на АРДУС

Доц. д-р Н. Балканска и гл.ас.д-р Анна Трошева-Асенова, СУ „Св. Климент Охридски“,  представиха своята книга – „Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда“

Гост на семинара беше г-жа Мари Лор Жандо – представител на Френската националната асоциация на родителите на деца с увреден слух-ANPEDA, която запозна участниците с тенденциите на обучението на деца с увреден слух във Франция.

          Участниците получиха брошура, в каято са описани Преподавателски стратегии при работа с хора с увреден слух и Наръчник за учители, специалисти и родители, който се състои в две части:

·       Педагогическа и семейна подкрепа на ученици с увреден слух обучавани в масови учебни заведения и

·       Психосоциална подкрепа на деца с увреден слух обучавани в масови учебни заведения

    Включващото обучение е път към индивидуалните възможности и интереси на децата и учениците с увреден слух. Обучението е дълъг и продължителен процес, в който взима участие екип от специалисти, учители, родители и самите деца и ученици с увреден слух. Както при интегрирането, така и при включването/ приобщаването, важно място има индивидуалността на децата/ учениците, като основно средство за успешна работа и постигане на добри резултати.    

   Целта на включващото образование е да се осигурят равни възможности за развиване на потенциала на всяко дете, за успешното му приобщаване в обща образователната  среда,  професионална реализация и социално включване в обществото.

дата: 2015-05-18