Проект „Палечка“

Проект „Палечка” се реализира от АРДУС и е финансиран от Агенцията за хората с увруждания към МТСП.

Основната цел на проекта е чрез осъществяването на театрален спектакъл с участието на деца с увреден слух да се реализира своеобразна информационна кампания, насочена към промяна на обществените възприятия спрямо възможности на децата с трайни увреждания.

Дейностите на АРДУС са насочени основно към подкрепа на децата с увреден слух и успешното им развитие и изграждане като пълноценни граждани.

Театърът е много силно средство за отправяне на послания, формиране на социални нагласи и изграждане на личностни ценности у човека. Поради значимостта си като особено силно средство за комуникация създадено от деца и адресирано към деца, проектът беше безусловно подкрепен от Общински Театър Възраждане, чрез предоставяне на сцена и включване в постоянната програма на театър, и Национален Студентски Дом, като второстепенно звено към Министерство на образованието и наука.

Беше създаден авторски спектакъл, специално разработен за целта, на база основните средствата на кукления театър. В постановката бяха интегрирани елементи от жестовия език, като част от сценографията. Акцентирано беше на основното послание – за равенство и социална справедливост. Спектакълът е дело на Мила Коларова, изявен сценограф и режисьор, с редица награди в областта на театралното изкуство за деца. Дейностите се  реализираха съвместно с двама водещи актьори, с опит в подготовка на представления за деца. Занятията бяха подпомагани от сурдопедагог, който работи с децата по текстовата част и жеста.

Проектът Палечка е разработен върху сюжет на Андерсен, любим детски писател, който поставя темата за социалната справедливост и различието. Темата е пряко свързана с децата с увреден слух, които също като Палечка, преминават през много изпитания в търсене на своето място под слънцето. Друг мотив за избора на този автор, е че той е залегнал в задължителната учебна програма, именно поради общочовешките теми за неприемането на различието. Реализирането на театрален спектакъл на сцената на един от най-популярните театри представящи творчество за деца, с участието на деца с увреден слух,  постави съвсем директно темата за приемането на различието по един детски, достъпен и забавен начин. Така публиката, по един съвсем естествен и много въздействащ начин, стана част от посланието на децата. Целевата група по проекта са 13 деца с увреден слух на възраст между 6 и 15 години. Броят деца пряко кореспондира с планираната дейност и оптималната възможност за участие в нея, така че всеки да има еднаква по значимост роля и възможност за себеизява. Основната потребност се обуславя от недостатъчните възможности за изявено участие на децата с увреден слух в социалния живот заедно с техните връстници. Това е особено важно при формиране на тяхното личностно развитие, което е предпоставка за процеса на бъдещото им овластяване. Възпитаването в активно участие на децата с увреден слух в публични събития, повишава тяхната лична самооценка, а оттам и възможностите им за бъдеща житейска реализация.

Поради естеството на увреждането, децата с увреден слух макар и в голямата си част интегрирани в масови училища, изпитват сериозни затруднения при общуването си с „чуващите” си връстници. От друга страна, мисията на организацията ни е да реализира адекватни политики спрямо децата с увреден слух, както и да предлага иновативни и работещи решения на различни проблеми. Едно от сериозните предизвикателства за организацията, е работата за промяна на обществените нагласи спрямо децата с увреден слух и формиране на възпитателни модели у техните чуващи връстници.

            Екип:

            Мила Коларова – актриса, режисьор и преподавател по актьорско майсторство. С богат опит в работата с деца, както като преподавател, така и като куклена актриса. С редица авторски спектакли и участия на международни и национални фестивали. Носител е на множество награди и номинации, сред които Икар за Най-добро куклено представление, номинация за Индивидуално постижение в кукленото изкуство, 1-ва Награда за Кукловодене и Сценография – на “10 –ти Детски Театрален Фестивал Звездарище”, Белград (Сърбия).

Мила Коларова ще бъде водещ на занятията, режисьор и сценограф.

           Божидар Александров – професионален действащ актьор развиващ се в областта на куклените и детски спектакли. Участия в авторски спектакли на Мила Коларова, носител на награди за куклена анимация и дизайн, както и Икар за най-добър куклен спектакъл

Божидар Александров ще бъде втори водещ на занятията.

         Таня Димитрова сурдопедагог, понастоящем мениджър и слухово-речеви рехабилитатор на Образователен център за деца със слухови и  речеви проблеми «ЯНИКА». Консултант към УНГ към Военно медицинска академия – София. 15 годишен стаж като преподавател в Софийския университет, Катедра «Специална педагогика» към Факултет «Предучилищна и начална педагогика» – дисциплина «Невербален комуникативен тренинг». Професионален жестомимичен преводач с опит.

Проект „Палечка” е социална кампания на АРДУС, която е адресирана към връстниците на децата с увреден слух. Участието на слуховоувредени деца в нея, по безспорен начин повиши тяхното самочувствие от една страна и от друга, театралното представление позволи на техните връстници, да видят възможностите на децата с увреждания.

дата: 2016-10-17