Проект „Красотата на различието“ – реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Темата на проекта „The Beauty of Difference ” е създаването на възможност за себеизява и опознаване на нова култура, както и стимулиране развитието, социалното включване и активно участие на младежи с увреден слух в обществото, посредством организирането на младежки обмен на тема човешки права, превенция от социално изключване, социалния диалог, като основа на ценностите на европейското самосъзнание.

 

Проектът представлява международен обмен, в който участват общо 32 младежи, по 8 от България, Литва, Полша и Румъния на възраст между 16 и 30 год., с увреден слух. Всяка от групите има по един лидер-водач и съпътстващ жестомимичен преводач, който владее английски език и улеснява процеса на общуване. Обменът е с продължителност от десет дни и ще се състои в края на месец септември 2018 година в Община Царево, южното Черноморие. Сред основните теми, които младите хора от четирите държави ще обсъждат са европейските и местни политики за хората с увреждания, добри практики, ролята и значението на образованието и повишаване на компетенции, застъпничество и овластяване. Занятията ще се водят на основа принципите на неформалното образование и активното участие на младежите в занимания и спорт на открито. Дейностите ще включват активен диалог с представители на местната власт и население.

дата: 2018-10-23