Проект “Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства”

Обща информация

На 1-ви април Асоциация на родителите на деца с увреден слух стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.011-0006 “Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обща стойност на проекта 374 688.88 лв

Продължителност на проекта 33 месеца (01.04.2018 г. – 31.12.2020 г.)

Основната цел

Да се създадат предпоставки за активно социално включване на деца и младежи с увреден слух и техните семейства. Така предложените дейности са насочени към повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях.

Основен акцент е подобряване на знанията и уменията, както и повишаване на личните и социални компетенции на хората с увреден слух и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорство и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото.

Специфичните цели

1.  удовлетворяване потребността от адаптиране на наличната информация относно възможностите за заетост за нуждите на хора с увреден слух;

2.  повишаване информираността на целевата група относно възможности за обучение, рехабилитация, диагностика и интеграция;

3. предлагане мерки за професионално ориентиране и консултиране на безработни хора с увреден слух;

4.  консултиране на семейства на хора с увреден слух за възможностите, които държавата и в частност АРДУС предоставят в подкрепа на социалната интеграция на хората са увреден слух, както и улесняване на достъпа до налични социални услуги;

5. откриване на директен диалог с работодатели за създаване на заетост и стажантски програми спрямо възможностите на хората с увреден слух;

6. промяна на обществените нагласи спрямо целевата група, изместването на фокуса на внимание от дефицита на слух и повишаване на възможността за социална интеграция на хората с увреден слух;

7. широка обществена подкрепа относно интегрирането на деца и младежи с увреден слух в масови училища, включването на глухи безработни в стажантски програми, адаптирането на администрацията към комуникационните ограничения при общуване с хора с увреден слух.

дата: 2018-06-01