2019

Проект „Красотата на различието“ – реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Проект „Красотата на различието“ – реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Основната цел на настоящия проект The Beauty of Difference е да постави темата за равенството, човешките права и социалното включване
Проект „Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства“, 2019

Проект „Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства“, 2019

Проект BG05M9OP001-2.011-0006 “Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства”- 2019 г.Проектът е финансиран от Оперативна