Проект „Красотата на различието“ – реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Основната цел на настоящия проект The Beauty of Difference е да постави темата за равенството, човешките права и социалното включване на хората с увреждания, чрез реализиране на международен младежки обмен на сродни неправителствени организации от България, Полша, Литва, Румъния, Сърбия, Албания и Босна и Херцеговина, с участието на 42 младежи с увреден слух. Чрез дейностите в проекта ще повишим както възможностите за социалното включване на младежи с увреден слух и ще създадем предпоставки за развиване

на техния личен капитал, така и ще допринесем за промяна на обществената нагласа спрямо хората с увреждания. Проектът е подготвен в съответствие с приоритети на Програмата, и по специално повишаване на компетенции и включване на млади хора в неравностойно положение, насърчаване активното участие и запознаване предпоставките водещи до социална изолация на хора в неравностойно положение, укрепване на връзките между
организации със сходен профил, както и създаване на възможности за засилено
сътрудничество, диалог и подкрепа между младежи с трайни увреждания. Мисията на организацията ни е да реализира адекватни политики спрямо младежите с увреден слух, както и да предлага иновативни и работещи решения на различни проблеми. Едно от сериозните предизвикателства за организацията ни, е работата за промяна на обществените нагласи спрямо младежите с увреден слух и формиране на възпитателни модели у техните чуващи
връстници. Разработените дейности по проекта ще предоставят възможност на младежите да пътуват, опознаят нови култури, да дискутират техните специфични проблеми и възможности за тяхното преодоляване, да създадат нови контакти. В допълнение всички дейности са разработениспрямо техните специфични нужди.
Основните обучителни резултати, които ще се генерират вследствие участието на младежите в дейностите по проекта, са повишени ключови компетенции, и по-конкретно
• повишаване на личното самосъзнание по темите равенството и човешките права
• повишена увереност в собствените възможности и самочувствие
• повишена междукултурна и междурелигиозна осведоменост
• активно участие в обществото и укрепване на международния капацитет на организациите
• повишена осведоменост за Българската култура, като част от ценностите на ЕС

В частност участниците ще придобият знания за европейски социални политики, ще споделят опит и лични преживявания, ще научат повече за застъпничеството, ще опознаят културно наследство, обичаи и традиции на държавите партньори