Проект „Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства“, 2019

Проект BG05M9OP001-2.011-0006 “Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства” 2019 г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се създадат предпоставки за активно социално включване на деца и младежи с увреден слух и техните семейства. В него се предлагат комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на хора с увреден слух. През 2019 г. продължиха дейностите по консултиране на семейства на хора с увреден слух за социална интеграция и равнопоставено участие в обществения живот, за повишаване на квалификацията и продължаващо обучение, за кариерно ориентиране и реализация на пазара на труда на хора с увреден слух в гр. София и гр. Пловдив.

За реализиране дейностите по проекта през 2019 г. са изразходени 136 837 лв.

През отчетния период се осъществиха следните дейности:

  • арт-терапия за деца с увреден слух в град Пловдив.
  • иновативни рехабилитационни дейности, чрез използване на театрални похвати в град София.
  • групови занятия по жестов език за родители и членове на семейства, в които се отглеждат деца с увреден слух в Пловдив и София

През 2019 г. се проведоха се поредица от семинари за младежи и родители в гр. София и гр. Пловдив: 

  • На 23.03.2019 г. в София се проведе семинар за родители на тема: „Комуникативни умения за родители. Участниците се запознаха с общите аспекти и закони на комуникацията, вербална и невербална комуникация. Проведоха се ролеви игри за изграждане на комуникативни умения с нашите деца, критична и позитивна обратна връзка.
  • На 16.11.2019 г, в гр. Пловдив се проведе семинар за тема: „Управление на конфликти“, хотел „Лайпциг“. Участниците се запознаха с анализиране, разпознава­не, причините и проявите на конфликтите. Те научиха как да комуникираме в конфликтна ситуация и как да я предотвратим. Дискутираха се различни конфликтни ситуации. Споделяха истории, преживява­ния и личен опит.
  • На 23.11.2019 г., в гр. София се проведе семинара младежи на тема: „Правото ми да се доказвам“. В първата сесия се разисква темите: „Видовете деструктивни поведения – пасив­но агресивно, манипулативно и как да ги разпознаем”; „Какви са характеристиките на тези по­ведения”; „Какво е асертивното поведение като алтернатива на другите деструктивни пове­дения”. Във втората сесия се разгле­даха: „Асертивното поведение – умението да казвам НЕ”; „Можем ли да казваме НЕ”; „Можем ли да правим комплименти, без да се притесняваме”; „Можем ли да отстояваме себе си, без да се страхуваме”; „Можем ли да разбираме кога ни манипулират.  В края на тази сесия се прове­доха и ролеви игри.

На 23.03.2019 г. в София се проведе семинар за младежи, на който участниците се запознаха със следните теми:

  • Как да разпознаем Агресията и насилието при деца и младежи. Как да реагираме, ако сме свидетели или жертви, Какво я провокира и мога ли да се предпазя.
  • Висши учебни заведения – изисквания, подходящи специалности, срокове и кандидатстване.
  • Предизвикателствата на трудовия пазар

По проекта беше изработен сайт с възможности за провеждане на онлайн консултации и разпространение на електронни издания за безвъзмездно ползване.

Асоциацията взе участие в кариерния форум „Национални дни на кариерата“ 2019 проведени в София на 12-13 март и в Пловдив на 8 април 2019 г.

През 2019 г. бе проведена информационна кампания за промяна на обществените нагласи „Не чувам, но съм тук и имам какво да кажа.“. В рамките на проекта бяха изработени 8 интервюта с младежи с увреден слух и клип, разпространени  в социалните медии и други комуникационни канали, с цел достигане на информацията до широки обществени и социални групи.