Проект “Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства” 2020

Проект BG05M9OP001-2.011-0006 “Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства” – 2020 г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се създадат предпоставки за активно социално включване на деца и младежи с увреден слух и техните семейства. В него се предлагат комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на хора с увреден слух.

През 2020 г. продължиха дейностите по консултиране на семейства на хора с увреден слух за социална интеграция и равнопоставено участие в обществения живот, за повишаване на квалификацията и продължаващо обучение, за кариерно ориентиране и реализация на пазара на труда на хора с увреден слух в гр. София и гр. Пловдив.

През отчетния период се осъществиха следните дейности:

  • арт-терапия за деца с увреден слух в град Пловдив.
  • иновативни рехабилитационни дейности, чрез използване на театрални похвати в град София.
  • групови занятия по жестов език за родители и членове на семейства, в които се отглеждат деца с увреден слух в Пловдив и София

През 2020 г. се проведоха се поредица от присъствени и онлайн семинари за младежи и родители в гр. София и гр. Пловдив:

  • на 15 февруари 2020 г. в София се проведе семинар на тема: „Медийна и дигитална грамотност”, с лектор проф. Д-р Росен К. Стоянов.
  • на 15 февруари 2020 г. в Пловдив се проведе семинар на тема: „Ролята на свръхпротективните родители за рисковото поведение при децата” с лектор Йордан Танковски, Психолог.
  • на 16 май 2020 г. в София се проведе семинар на тема: „Дигитална грамотност” с водещ проф. Д-р Росен К. Стоянов.
  • на 26 май 2020 г. се проведе онлайн дискусионна среща на тема: „Има ли психология на глухотата” с лектор Анна Ройдева, психолог.
  • на 4 юли 2020 г. в условията на противоепидемични мерки, онлайн, се проведе семинар за младежи „Гражданско образование” с водещ проф. Д-р Димитър Вацов.
  • на 11 юли 2020 г. в София се проведе семинар на тема: „Съвременната публичност” с водещ проф. Д-р Росен К. Стоянов.

По проекта беше изработен сайт с възможности за провеждане на онлайн консултации и разпространение на електронни издания за безвъзмездно ползване.

Асоциацията взе участие в кариерния форум „Национални дни на кариерата“ 2020 проведени в София на 8 октомври в НДК и в Пловдив на 12 октомври в Конгресния център на Международния Пловдивски панаир. Най-големите работодатели представиха собствени щандове. Младежи с увреден слух имаха възможност да се запознаят с дейността им, да оставят CV, като през цялото време бяха съпроводени от консултант Подкрепена заетост.

На 22 октомври 2020 година, в „София хотел Балкан”, се проведе Трудова борса на Агенцията по заетостта, клон „Изток”, на която бяха представени свободни работни места. АРДУС присъства там със собствен щанд и младежите бяха подпомогнати в избора си от консултант „Подкрепена заетост”.