Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне социални услуги

През месец май 2021 г., сдружение „Асоциация на родителите да деца с увреден слух“ получи финансиране за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне социални услуги в Мобилен център за работа с деца и Мобилен център за интеграция на възрастни хора“ от Фонд „Социална закрила“ в размер на 28469,13 лева.

Проектът е насочен към подобряване на предоставянето на социалните услуги за деца и младежи с увреден слух и техните семейства. Услугите се предоставят в „Център за подкрепа на хора с увреден слух“ намиращ се в сградата на Съюза на глухите в България, в град София.

Чрез проекта ще се модернизира съществуващата материална база на „Център за подкрепа на хора с увреден слух“, предоставяща социални услуги за деца и младежи с увреден слух и техните семейства, чрез закупуване на FM системи за индивидуално и групово ползване, преносими компютри, копирна техника, графичен таблет, фотоапарат със статив, мултимедиен проектор и екран, унищожител за документи, посетителски столове и шкафове.

Основната част от закупеното оборудване е мобилно и ще бъде използвано при реализиране на дейности по лицензираните социални услуги “Мобилен център за работа с деца” и “Мобилен център за интеграция на възрастни хора” към ДАЗД и АСП. АРДУС извършва и дейности както в подкрепа на деца с увреждания, до завършване на средното им образование, така и на младежи при тяхното продължаващо образование и кариерна ориентация.

Дейностите на АРДУС по лицензираната и извършвана социална услуга директно създават възможност за подобряването на качеството на живот на децата и младежите с увреден слух и техните семейства.

В Центъра в град София се извършват следните социални услуги

 • Рехабилитация на слуха и говора и развитие на речта
 • Индивидуални консултации за децата с увреден слух в подкрепа на придобиване на умения за усвояване на основните общообразователни предмети
 • Подпомагане в учебния процес на ученици и студенти с увреден слух
 • Извънкласни дейности и курсове за придобиване на допълнителни умения включително развитие на творческия потенциал.
 • Неформални занимания в извън учебно време – за деца в предучилищна и училищна възраст
 • Сурдопедагогическа подкрепа и жестомимичен превод при подготовка и явяване на изпити – за деца и младежи в училищна възраст
 • Оказване на психологическа помощ на деца с увреден слух и техните семейства
 • Организиране на обучителни курсове

Освен в Центъра за подкрепа на хора с увреден слух, в град София се извършват и множество изнесени услуги, за които предвиденото оборудване ще предостави по-високо качество:

 • Рехабилитационни лагери за деца и младежи с увреден слух, по време на които в неформална обстановка се провеждат занимания, насочени към развитието на уменията на децата да се изказват в устна и писмена форма. Отделя се време за дискусии по актуални ежедневни теми, за отношенията между хората от различни социални кръгове, за чувствата и емоциите, които пораждат у тях определени групи хора – родители, приятели, учители, съученици
 • Провеждане на изнесени семинари в София и страната
 • Посещение на масови и висши учебни заведения, в които се обучават деца и младежи с увреден слух

Проектът е разработен в пълно съответствие с целите на ФСЗ, като създава предпоставки за подобряването на условията на живот на деца и младежи с увреден слух чрез обновяването на съществуващата материална база, предоставяща социални услуги.