Проект „Не чувам, но съм тук и имам какво да кажа“

Основната цел на настоящия проект „Не чувам, но съм тук и имам какво да кажа“ е да постави темата за равенството, човешките права и социалното включване на хората с увреждания, чрез реализиране на международен младежки обмен на сродни неправителствени организации от България, Полша, Литва и Сърбия, с участието на 32 младежи с увреден слух. Чрез дейностите в проекта ще повишим както възможностите за социалното включване на младежи с увреден слух и ще създадем предпоставки за развиване на техния личен капитал, така и ще допринесем за промяна на обществената нагласа спрямо хората с увреждания.

Проектът е подготвен с основна цел включване на млади хора в неравностойно положение, насърчаване активното участие и запознаване предпоставките водещи до социална изолация на хора в неравностойно положение, укрепване на връзките между организации със сходен профил, както и създаване на възможности за засилено сътрудничество, диалог и подкрепа между младежи с трайни увреждания.

Мисията на организацията ни е да реализира адекватни политики спрямо младежите с увреден слух, както и да предлага иновативни и работещи решения на различни проблеми. Едно от сериозните предизвикателства за организацията ни, е работата за промяна на обществените нагласи спрямо младежите с увреден слух и формиране на възпитателни модели у техните чуващи връстници.

Разработените дейности по проекта ще предоставят възможност на младежите да пътуват, опознаят нови култури, да дискутират техните специфични проблеми и възможности за тяхното преодоляване, да създадат нови контакти. В допълнение всички дейности са разработени спрямо техните специфични нужди. Основните обучителни резултати, които ще се генерират вследствие участието на младежите в дейностите по проекта, са повишени ключови компетенции, и по-конкретно

  • повишаване на личното самосъзнание по темите равенството и човешките права
  • повишена увереност в собствените възможности и самочувствие
  • повишена междукултурна и междурелигиозна осведоменост
  • активно участие в обществото и укрепване на международния капацитет на организациите
  • повишена осведоменост за Българската култура, като част от ценностите на ЕС В частност участниците ще придобият знания за европейски социални политики, ще споделят опит и лични преживявания, ще научат повече за застъпничеството, ще опознаят културно наследство, обичаи и традиции на държавите партньори.