Публична покана 2013

post-image

Публична покана

Избор на изпълнител за извършване на услугата жестомимичен превод по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №. BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”

Публична покана

Осъществяване на Информационна кампания „Чуй ме!“ по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №. BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”

Публична покана

Избор на изпълнител за извършване на услугата обучител ключови компетенции по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”

Публична покана

Избор на Консултанти по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №. BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция І „Консултант подпомагащ интеграция на студенти и кандидат-студенти с увреден слух за продължаващо образование във висше учебно заведение по проект”; Обособена позиция ІІ „Консултант в болнични заведения”