Публична покана 2014

Публична покана

Избор на изпълнител за извършване на услугата обучител ключови компетенции по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №BG051PO001-5.1.05-0011-С0011, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”

Документи