Работа по време на извънредно положение

Работник и работодател по време на извънредно положениe

Основният фокус на тази статия са задълженията, отговорностите и правата, както на работници и служители, така и на работодатели. Ще засегнем и уволнението като изключително деликатна тема, тъй като прибягването до уволнение от работа оставя работник без доходи или с частични, а от друга страна, генериращият финансови загуби работодател не може да си позволи неговото оставяне на работа.

Работа по време на извънредно положение

Всички неясноти относно това дали, работодателят ми може да ме задължи да изляза в платен или неплатен отпуск, да продължа да работя от офиса или от вкъщи, които изяснихме по-подробно в предишната статия, са уредени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Уволнение от работа при извънредно положение

Основанията за уволнение на работник/служител се уредени в Кодекса на труда. Голяма част от тях е възможно да бъдат законосъобразно приложени и при наличието на извънредно положение.

Закриване на предприятието или на част от него

Вследствие на разпоредените противоепидемични мерки, свързани с преустановяване работата на търговски обекти, може да се стигне до необходимост работодателят да закрие предприятието или част от него. За да пристъпи към уволнение, работодателят трябва да отправи едномесечно предизвестие до своите работници. В случай че се налага незабавно закриване на предприятието и срокът на предизвестието не може да бъде спазен, работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието, най-често едномесечна заплата.

За да бъде законосъобразно уволнението на това основание, закриването трябва да бъде реално. В случай че е налице единствено реорганизация на дейността на работодателя и преструктуриране на различни звена, то уволнението е възможно да се окаже незаконосъобразно и да подлежи на отмяна по съдебен ред. При закриване на част от предприятието, според закона, работодателят има право на подбор и да съкрати щата на работници/служители. Съкращаването на щата е едно от най – често използваните основания за уволнение на работник, но и едно от най – често отменяните от страна на съда, поради незаконосъобразност.

Разбира се, при условията на извънредно положение е възможно такова съкращаване реално да се наложи, но прибягването до уволнение на работници е придружено със сложна и тежка процедура за това.

На първо място, както и при предходното основание, необходимо е реално наличие на съкращаване на щата.

На второ място, за да прецени с кои работници работодателят ще прекрати трудовото си правоотношение, той трябва да извърши подбор.

На трето място, необходимо е едномесечно предизвестие при безсрочните трудови договори. Този срок може да бъде и по – дълъг, в случай че е предвиден в трудовия договор.

Намаляване обема на работа

Първото условие е да е налице реално намаляване обема на работа за относително траен периода от време. Кой периода ще следва да се приеме за “траен” е въпрос, който се решава от съда за всеки конкретен случай. При всички положения, обаче, кратки периоди на намаляване обема на работа, като например ден, седмица или месец, не могат да бъдат приети като основание за уволнение.

Второто условие е броят на уволнените служители да е пропорционален на намалелия обем на работата.

Третото условие е да е осъществен подбор от страна на работодателя.

Четвъртото условие е да е от правено предизвестие или да е изплатено обезщетение за неспазен срок на предизвестието.

При спиране на работа за повече от 15 работни дни (престой)

В тези случаи, спирането на работата се прави по инициатива на работодателя с негова заповед. За да е налице т. нар. престой, работата на съответното предприятие трябва да бъде спряна за повече от 15 дни. Реалният срок на престоя се установява от работодателя в рамките на съдебното дело по оспорване на уволнение.

В случаите на престой, работодателят може да не освободи работника, а да му възложи да извършва временно друга работа в същото или друго предприятие в същото населено място без неговото съгласие. Това е възможно в рамките на продължителността на престоя на съответната дейност.

В този случай също се дължи едномесечно предизвестие при безсрочните трудови договори.

Алтернативи на уволнението при извънредно положение

С въведените изменения в Кодекса на труда във връзка с извънредното положение се предвидиха алтернативни възможности за упражняване на трудова дейност.

На първо място, работодателят може да възлага на работниците временно да извършват надомна работа или работа от разстояние без да се изисква тяхното съгласие. Това става със заповед и не се допуска промяна на размера на трудовото възнаграждение.

На второ място, до отмяната на извънредното положение, работодателят може да установи непълно работно време. За периода на установяване на непълно работно време, размерът на трудовото възнаграждение се намалява пропорционално.

На трето място, когато със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от него или на отделни работници, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника и без негово съгласие, вкл. на работник, който не е придобил 8-месечен трудов стаж.

В заключение

В рамките на обявеното извънредно положение, основанията за уволнение са значително ограничени, тъй като законът се опира на предположението, че работникът е икономически по-слабата страна в трудовото правоотношение и се нуждае от по-сериозна защита. Освен това, в голяма част от случаите формалното спазване на изискванията за законосъобразност на уволнението не е достатъчно условие, за да бъде то прието за осъществено в съответствие със закона. Преценката за това, обаче, следва да се прави за всеки конкретен случай за всяко конкретно основание.

Ако ви се случи да бъдете уволнен по време на извънредно положение или извън него, моля да проследите линка на Агенцията по заетостта за регистрация в бюрата по труда. Основното, което трябва да проверите е дали имате основание за парично обещетение и да попълните съответните документи. Това ще ви даде възможност и време да се ориентирате на пазара на труда и да ползвате услугите за консултация на бюрата по труда в страната.

https://www.az.government.bg/pages/lesni-stupki-za-registracia-v-buroto-po-truda-bez-registracia/

Подготвил:   Силвана Павлова – Консултант подкрепена заетост