Трудова заетост по време на извънредно положение

Условията на извънредно положение, поставят някои много важни въпроси по отношение на отношенията между работодатели и работници в страната. На първо място трябва да знаем, че всеки работодател решава сам своя подход спрямо възможностите му и съобразено със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Работа от вкъщи

По силата на чл. 7, ал. 1 от Закона, работодателите имат право да възлагат изпълнението на трудовите задължения при условията на надомна работа или работа от разстояние, когато това е възможно – ако самата работа позволява осъществяването ѝ.

Законът променя и действащата уредба на Кодекса на труда, като затвърждава правото на работодателите да налагат на работниците и служителите да извършват временно надомна работа и/или работа от разстояние, без за това да се иска тяхното съгласие. За целта, работодателят трябва да издаде заповед, в която да посочи:

  1.  мястото на работа (домът или друго място), където работникът или служителят ще работи;
  2. трудовото възнаграждение;
  3. начинът и редът за възлагане и отчитане на работата;
  4. снабдяването с оборудване и материали, необходими за изпълнение на работата;
  5. покриване на разходи;
  6. специфичните изисквания към работата, ако има такива.

С тази заповед работодателят може да променя единствено мястото на работата, където служителят ще работи. С нея не може да се променя размерът на трудовото възнаграждение.

Преустановяване на работа

Работодателят има право да преустанови работата на цялото предприятие, на част от него или на определени работници или служители за времето на извънредното положение в страната. Когато преустановяването на работата е разпоредено от държавен орган, работодателят е задължен да спазва указанията на органа и да не допуска нито един работник или служител до обичайното му място на работа.

В случаите на преустановяване на работа, всички работници и служители имат право да се регистрират в бюрата по труда и от там да получат обещетение за безработица спрямо техният стаж.

Платен и неплатен отпуск

Работодателят може да задължи свои работници или служители да използват до половината от полагащия им се платен годишен отпуск по време на извънредното положение, без за това да се нуждае от съгласието на служителя.  Служителят може да бъде задължен да излезе в неплатен годишен отпуск единствено ако същият вече е използвал своя платен отпуск за годината.

От друга страна, по искане на самия служител, работодателят е длъжен да предостави ползване на отпуск на майки с децадо 12-годишна възраст, бременни, непълнолетни и лица с трайно намалена работоспособност от 50% нагоре.

Работно време

При намаляване на обема на работа във фирмата, работодателят обикновено има право да въведе непълно работно време за тези работници и служители, които по договор работят на пълно работно време. Това означава, чепри пълно работно време от 8 часа дневно, 40 часа седмично, непълното работно време не може да бъде за по-малко от 4 часа дневно, 20 часа седмично.

По своя преценка, работодателят може да възстанови обичайното работно време и преди прекратяване на извънредното положение в държавата.

НЕКА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ И ДА УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ СВОИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ