Кои сме ние

История

Сдружението „Асоциация на родителите на деца с увреден слух″ (АРДУС) е учредено през 1992 г. в град София. Възникването му е резултат от все по-увеличаващите се потребности на родители на деца с увреден слух да споделят своите проблеми и да търсят нови начини и подходи за интеграцията на децата с увреден слух сред останалите деца от техните възрастови групи. Основната част от дейностите, които сдружението осъществява, са насочени към подпомагането на децата с увреден слух и техните семейства чрез рехабилитация на слуха и говора, организирането на обучения, посещения на културни мероприятия, стимулиране на децата към посещения в масовите училища с цел по-бързата им и лесна интеграция.

Първият Управителен съвет на АРДУС се състои от пет души: Венета Василева – председател, Стоян Николов – заместник-председател, Мария Михайлова – секретар и членове – Венелин Иванов и Емилия Нанкова.

Първите стъпки на сдружението са трудни и извървяни при липса на посрещнати с неразбиране и нежелание за съдействие както от гражданското общество, така и от държавата като цяло. Благодарение на усилията и упорството на членовете на сдружението с течение на времето се разширява кръгът от хора, съпричастни към проблемите на децата с увреден слух и техните семейства, привлича се вниманието на редица държавни институции и организации от различни браншове.

През 1993 г. България е приета за асоцииран член на Европейска федерация на родителите на деца с увреден слух (FEPEDA) и е поканена да участва в ежегодните й сбирки.

Европейска Федерация на родителите на деца с увреден слух – FEPEDA (http://www.fepeda.net/)

 

FEPEDA е основана през 1990 г. в Люксембург, като неправителствена организация, която да представлява асоциациите на родителите на деца с увреден слух на Европейско ниво, както и приятелите и симпатизанти на глухите и тежко чуващи деца. В нея членуват национални и регионални асоциации, както и по-малки групи и физически лица от Европейския съюз, Централна и Южна Европа, както и други европейски държави.

 

Целта на организацията е да подкрепя развитието на националните асоциации на родителите на деца с увреден слух. От 1990 г. FEPEDA организира семейни срещи, на които родителите от цяла Европа обменят опит в различни области, които представляват общ интерес: образование, развитие на технологиите, социални услуги, законодателство.

Във FEPEDA членуват 29 европейски държави. От създаването годишните срещи  на организацията се провеждат в различни страни.

Успоредно със срещите на родителите се провеждат и такива на деца и младежи от Европа. Младите хора участват в обсъждания по различни теми, в спортни и културни мероприятия.

Българската АРДУС е асоцииран член на FEPEDA от юли 1993 год.  След присъединяването на България към ЕС (1 януари 2007г.) българската асоциация стана пълноправен член с право на глас.

FEPEDA изработи Европейска Харта за сътрудничество между родители и професионалисти в областта на образованието на деца с увреден слух.

Изпълнени проекти

·          “Развитие на умения за взаимопомощ между родители на деца с увреден слух с цел оцеляване и излизане от социална изолация” – 1997 г., Фондация “Развитие на гражданското общество”

·          “Интегрирано обучение на деца с увреден слух в общообразователните училища” – 1998 г., фонд “Рехалибитация и социална интеграция”

·          “Ранна рехабилитация на деца с аномалии в слуховия анализатор” – 1998 г., фондация “Отворено общество”

·          “Работни срещи по музикотерапия и игротерапия” – 2000 г., фондация “Отворено общество”

·          “Извънучилищните дейности – алтернативна форма за достъп до образованието на хората с увреждания в интегрирана среда” –  2001г. , фондация “Отворено общество”

·          “Семейна падкрепа и социална среда” - SIGNAEUROPA IV - 24-31 юли 2006 г., Международен проект: - Програма Младеж

·          “Базисни Умения за преКВАлификация и Реализация на пазара на труда на хора с убреден слух" - БУКВАР -  Агенция на хората с увреждания, 2007г.

·          “Нови начини за рехабилитация на тежкочуващи деца с кохлеарни имплантати” -  Партньор по проект на Столична община, 2007-2008г.

 

Признаване на АРДУС за Национално представителна неправителствена организация

С решение №1149/17.10.1996 г. на Министерски съвет сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух″ е признато за Национално представена неправителствена организация. В резултат на получения статут АРДУС става член на Националния съвет за рехабилитация и социална интеграция и получава право на ежегодна субсидия от държавния бюджет.

Устав

АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ" – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

АРДУС е член на:

 1.         FEPEDA – Европейската федерация на родителите на деца с увреден слух;

2.         Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет;

3.         Националния съвет на хората с Увреждания в България, член на Европейския форум на хората с увреждания.