Декларация за достъпност

Раздел 1

Задължително съдържание

Асоциация на родителите на деца с увреден слух осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://ardusbg.com/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на АРДУС са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1

Изискване Критерий Констатация Пояснения
Нетекстово съдържание 9.1.1.1 (А) не Частично осигурено

В повечето случаи е спазено. В процес на коригиране където е необходимо

Само звук и само картина (предварително записани) 9.1.2.1 (А) нп Неприложимо
Надписи (предварително записани) 9.1.2.2 (А) нп Неприложимо
Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записани) 9.1.2.3 (А) нп Неприложимо
Звуково описание (предварително записано) 9.1.2.5 (АА) нп Неприложимо
Информация и взаимовръзки 9.1.3.1 (А) не Частично осигурено

В процес на коригиране където е необходимо

Смислова последователност 9.1.3.2 (А) да
Сетивни характеристики 9.1.3.3 (А) нп Неприложимо
Ориентация 9.1.3.4 (АА) да
Идентифициране на целта на полетата за въвеждане 9.1.3.5 (АА) нп Неприложимо
Използване на цвят 9.1.4.1 (А) нп Неприложимо
Управление на звука 9.1.4.2 (А) нп Неприложимо
Контраст (минимални изисквания) 9.1.4.3 (AA) не Частично осигурено

В повечето случаи е спазено, в процес на коригиране където е необходимо

Преоразмеряване на текст 9.1.4.4 (AA) да
Изображения на текст 9.1.4.5 (АА) да
Оразмеряване и преоформяне 9.1.4.10 (АА) да
Контраст на нетекстови обекти 9.1.4.11 (АА) да
Разстояние между текст 9.1.4.12 (АА) да
Съдържание при преминаване или фокус 9.1.4.13 (АА) нп Неприложимо
Клавиатура 9.2.1.1 (А) да
Без фиксиране на клавиатурния фокус 9.2.1.2 (А) да
Бързи връзки чрез клавиши със символи 9.2.1.4 (А) нп Неприложимо
Регулируеми времеви интервали 9.2.2.1 (А) нп Неприложимо
Пауза, спиране, скриване 9.2.2.2 (А) нп Неприложимо
Три проблясвания или под прага на проблясвания 9.2.3.1 (А) нп Неприложимо
Заобикаляне (байпас) на блокове с информация 9.2.4.1 (А) нп Неприложимо
Заглавие на страницата 9.2.4.2 (А) да
Ред на назначаване на фокус 9.2.4.3 (А) да
Предназначение на линк (в контекст) 9.2.4.4 (A) не Частично осигурено

В процес на коригиране където е необходимо

Алтернативни пътища 9.2.4.5 (АА) да
Заглавия и етикети 9.2.4.6 (AA) да
Видим фокус 9.2.4.7 (AA) не Не е осигурено

В процес на коригиране където е необходимо

Жестове с курсор/показалец 9.2.5.1 (А) нп Неприложимо
Изключване на жестове с курсор/показалец 9.2.5.2 (А) нп Неприложимо
Етикет в наименование 9.2.5.3 (А) нп Неприложимо
Активиране посредством движение 9.2.5.4 (А) нп Неприложимо
Език на страницата 9.3.1.1. (А) да
Език на отделните части 9.3.1.2 (АА) да
При получаване на фокус 9.3.2.1 (А) нп Неприложимо
Автоматична промяна при въвеждане 9.3.2.2 (А) нп Неприложимо
Систематична навигация 9.3.2.3 (АА) да
Систематична идентификация 9.3.2.4 (АА) да
Идентифициране на грешки 9.3.3.1(А) нп Неприложимо
Етикети или инструкции 9.3.3.2 (А) нп Неприложимо
Предложение за отстраняване на грешка 9.3.3.3 (АА) нп Неприложимо
Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически) 9.3.3.4 (АА) нп Неприложимо
Логически разбор 9.4.1.1 (А) да
Наименование, роля, стойност 9.4.1.2 (А) да
Съобщения за състояние 9.4.1.3 (АА) нп Неприложимо

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

08.02.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация на декларацията:

08.02.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лице по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение и след направена проверка от ДАЕУ – Държавна агенция електронно управление.

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на уебсайта:

гр. София

ул. „Денкоглу“ 12 – 14

ет. 5, офис 514

Електронен адрес за предоставяне на обратна информация:

info@ardusbg.com

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://ardusbg.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/

Данни за контакт с лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

Тел: (02) 987 26 46

info@ardusbg.com

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Асоциация на родителите на деца с увреден слух, се подават в офиса на Асоциацията на адрес: гр. София, ул. „Денкоглу“ 12 – 14, ет. 5, офис 514, всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч. или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор на посочения адрес; по електронен път на адрес: info@ardusbg.com.

На подадените сигнали ще отговорим писмено в 7-дневен срок от получаването им, а в случаите, когато е необходима проверка – до 30 дни.

Отговорът се изпраща на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес или посочената електронна поща.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София, 1000; по електронен път на адрес mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София, 1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

Раздел 2

Препоръчително съдържание

Асоциация на родителите на деца с увреден слух се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си за широка група потребители, независимо от опита, уменията, знанията или възможностите им. Ако срещате затруднения докато работите с https://ardusbg.com или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.

Ангажираме се да продължим да развиваме технологично този сайт според насоките за достъпност и препоръките на потребителите, с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Дата на публикуване:

08.02.2023 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта, вследствие на съществено преработване на съдържанието:

08.02.2023 г.