Рехабилитация

 Организацията изпълнява множество дейности, сред които основните са:

  • Рехабилитация на слуха и говора – асоциацията подпомага индивидуалната рехабилитация на децата и младежите, като съдейства за развиване на ресурсни кабинети в цялата страна. С това се цели улесняване на интеграционния процес – възможност децата с увреден слух да посещават масови детски градини, училища и висши учебни заведения.
  • Подпомагане в учебния процес – поради спецификата на увреждането си, децата се нуждаят от допълнително подпомагане по основните общообразователни предмети.
  • Закупуване на учебници и учебни помагала – организацията ежегодно подпомага учениците със закупуване на учебници и помагала, както и сираците и полусираците от специализираните училища за деца с увреден слух. Заделят се средства и за закупуване на помощни материали и подобряване на ресурсната база на кабинетите в София и в страната.
  • Извънкласни дейности Извънучилищните дейности, провеждани от асоциацията, се организират по интереси и в зависимост от желанията и свободното време, възрастта и местоживеенето на децата и младежите. АРДУС провежда занимания по компютърно обучение и английски език, рисуване с компютър, театър, спортни,  модерни и  народни танци.
  • Дейности с професионална насоченост – организира  курсове в лицензирани учебни центрове с професионална насоченост - по фризьорство, грим и маникюр и  курс по WEB дизайн. Завършилите курсовете младежи имат възможност да продължат да практикуват съответната професия.
  • Рехабилитационни лагери – организират се  летни и зимни рехабилитационни лагери. На всички лагери се провежда рехабилитация на децата с увреден слух и обучения на различни теми за младежите – приятелство и любов, контрацепция и сексуално здраве, първа долекарска помощ, ролеви и психологически игри, финансови игри и др. По време на лагерите родителите обменят опит и информация, относно социализация на децата им. 
  • Обучителни семинари и конференции – ежегодни. Асоциацията организира обучителни семинари, съобразени с актуални теми. През изминалата година беше проведено обучение на родителите по две теми – “Учеща се организация” и “Организиране и планиране на времето” и “Възможности за финансиране и разработване на проекти”.
  • Специализирана литература – асоциацията издава специализирана литература, обединена в “Библиотека за родителя”, както и информационни бюлетини. Това е подходящ начин родителите да бъдат информирани за обучението на децата с увреден слух и  дейности на организацията.

Справка

СПРАВКА

за сурдопедагогическа помощ при явяване на изпити, посещения на лекции и практически занимания

дата: 2010-12-10  > повече> свали документ

Справка

Справка за проведени  индивидуални часове по рехабилитация / помощ по основните общообразователни предмети

дата: 2010-12-10  > повече> свали документ

Преподавателски стратегии

В масовите средни общообразователни училища и във висшите учебни заведения в страната, наравно с чуващите си връстници, се обучават деца и младежи с увреден слух.

дата: 1899-11-30  > повече> свали документ