Скъпи приятели,

Асоциация на родителите на деца с увреден слух провежда национално проучване за изследване на потребностите на хора с увреден слух и техните семейства относно възможности за социална интеграция чрез трудова заетост, достъпност при продължаващо образование, удовлетвореност от услугите, предлагани в общността, достъпност до съвременни технологии при слухопротезиране. В анкетата могат да участват единствено хора с увреден слух, навършили 16 години, както и членове на семейства, които са пряко ангажирани с отглеждането на дете с увреден слух.
 
 
Резултатите ще бъдат предоставени на отговорните институции с цел инициирането на промени в законодателството и създаване на добри практики при предоставяне на услуги за хора с увреден слух. Вашето мнение е важно.
 
Анкетното проучване е анонимно и вашите мнения ще се използват само в обобщен вид. Личните данни на участниците в анкетата няма да бъдат публикувани и/или публично оповестявани по какъвто и да било начин и за съхранението им ще се прилагат всички изисквания на релевантното местно и европейско законодателство. Те ще служат само и единствено за целите на настоящото проучване – за отчитане на референтните стойности и верифициране.
 
Националното социологическо проучване за общността на хората с увреден слух е част от проект BG05M9OP001-2.011-0006 „Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства” и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.